ທັມມະທັມໂມ » ບົດສູດມົນ » ປັຈຈະຍະວິພັງຄະວາຣະ (ຍອດມຸກ)

ປັຈຈະຍະວິພັງຄະວາຣະ (ຍອດມຸກ)

24 ເດືອນກຸມພາ 2018
754   0

ປັຈຈະຍະວິພັງຄະວາຣະ

     ເຫຕຸປັຈຈະໂຍຕິ  ເຫຕຸ   ເຫຕ  ສັມປະຍຸຕຕະການັງ  ທັມມານັງ ຕັງ ສະມຸຕຖານານັນຈະ  ຣູປານັງ  ເຫຕຸປັຈຈະເຍນະ  ປັຈຈະໂຍ

     ອາຣັມມະນະປັຈຈະໂຍຕິ  ຣູປາຍະຕະນັງ  ຈັກຂຸວິນຍານະທາຕຸຍາ ຕັງ ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ  ທັມມານັງ  ອາຣັມມະນະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ສັທທາຍະຕະນັງ  ໂສຕາວິນຍານະທາຕຸຍາ  ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ ທັມມານັງ ອາຣັມມະນະປັຈຈະເຍນະ  ປັຈຈະໂຍ

     ຄັນທາຍະຕະນັງ  ຄານະວິນຍານະທາຕຸຍາ  ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ  ທັມມານັງ  ອາຣັມມະນະປັຈຈະເຍນະ  ປັຈຈະໂຍ

     ຣະສາຍະຕະນັງ  ຊິວຫາວິນຍານະທາຕຸຍາ ຕັງ ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ  ທັມມານັງ  ອາຣັມມະນະປັຈຈະເຍນະ  ປັຈຈະໂຍ

     ໂຜຕຖັພພາຍະຕະນັງ  ກາຍະວິນຍານະທາຕຸຍາ ຕັງ ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ  ທັມມານັງ  ອາຣັມມະນະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ຣູປາຍະຕະນັງ  ສັທທາຍະຕະນັງ  ຄັນທາຍະຕະນັງ   ຣະສາຍະຕະນັງ  ໂຜຕຖັພພາຍະຕະນັງ  ມະໂນທາຕຸຍາ ຍາ ຕັງ ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ ທັມມານັງ ອາຣັມມະນະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ສັພເພ ທັມມາ ມະໂນວິນຍານະທາຕຸຍາ ຍາ ຕັງ ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ ທັມມານັງ ອາຣັມມະນະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ຍັງ ຍັງ ທັມມາ ອາຣັພພະ ເຍ ເຍ ທັມມາ ອຸປັຊຊັນຕິ ຈິຕຕະເຈຕະສິກາ ທັມມາ ເຕ ເຕ ທັມມາ ເຕສັງ ເຕສັງ ທັມມານັງ ອາຣັມມະນະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ອະທິປະຕິປັຈຈະ  ໂຍຕິ  ສັທາທິປະຕິ  ສັທທາສັມປະຍຸຕະ

ການັງ  ທັມມານັງ  ຕັງ  ສະມຸຕຖານານັນຈະ  ຣູປານັງ  ອະທິປະຕິປັຈຈະເຍນະ  ປັຈຈະໂຍ

     ວິຣິຍາທິປະຕິ  ວິຣິຍາສັມປະຍຸຕຕະການັງ  ຍາ  ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ  ທັມມານັງ ຕັງ ສະມຸຕຖານານັນຈະ ຣູປານັງ ອະທິປະຕິປັຈຈະເຍນະ  ປັຈຈະໂຍ

     ຍັງ  ຍັງ  ທັມມານັງ ຄະຣຸງ ກັຕຕະວາ ເຍ ເຍ ທັມມາ ອຸປປັຊຊັນຕິ   ຈິຕຕະເຈຕະສິກາ ທັມມາ ເຕ ເຕ ທັມມາ ເຕສັງ ເຕສັງ ທັມມານັງ  ອາຣັມມະນະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍຕິ

     ອະນັນຕະຣະປັຈຈະໂຍຕິ  ຈັກຂຸວິນຍານະທາຕຸ ຕັງ ສັມປະຍຸຕຕະກາ ຈະ ທັມມາ ມະໂນທາຕຸຍາ ຕັງ   ສັມປະຍຸຕຕະກາ ຈະ ທັມມາ ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ມະໂນທາຕຸ ຕັງ ສັມປະຍຸຕຕະກາ ຈະ ທັມມາ ມະໂນວິນຍານະທາຕຸຍາ  ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ ທັມມາ  ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ໂສຕະວິນຍານະທາຕຸ  ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະກາ  ຈະ ທັມມາ ມະໂນທາຕຸຍາ  ຕັງ ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ  ທັມມາ  ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ມະໂນທາຕຸ  ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະກາ ຈະ ທັມມາ ມະໂນວິນຍານະທາຕຸຍາ  ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ  ທັມມາ ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ຄານະວິນຍານະທາຕຸ  ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະກາ ຈະ ທັມມາ ມະໂນມາຕຸຍາ  ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ ທັມມາ  ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ມະໂນທາຕຸ  ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະກາ  ຈະ  ທັມມາ ມະໂນວິນຍານະທາຕຸຍາ  ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ ທັມມາ  ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ຊິວຫາວິນຍານະທາຕຸ   ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະກາ  ຈະ  ທັມມາ ມະໂນທາຕຸຍາ  ຕັງ ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ  ທັມມາ  ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ມະໂນທາຕຸ  ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະກາ ຈະ ທັມມາ ມະໂນວິນຍານະທາຕຸຍາ   ຕັງ  ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ ທັມມາ ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ກາຍະວິນຍານະທາຕຸ ຕັງ ສັມປະຍຸຕຕະກາ ຈະ ທັມມາ ມະໂນທາຕຸຍາ ຕັງ ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ ທັມມາ ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ມະໂນທາຕຸ ຕັງ ສັມປະຍຸຕຕະກາ ຈະ ທັມມາ ມະໂນທາຕຸຍາ ຕັງ ສັມປະຍຸຕຕະການັນຈະ ທັມມາ ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

     ປຸຣິມາ ປຸຣິມາ ກຸສະລາ ທັມມາ ປັຈສິມານັງ ປັຈສິມານັງ ອັພພະຍາກະຕານັງ ທັມມານັງ ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ ປັຈຈະໂຍ

      ປຸຣິມາ ປຸຣິມາ ກຸສະລາ ທັມມາ ປັຈສິມານັງ ປັຈສິມານັງ ອະກຸສະລານັງ ທັມມານັງ ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ  ປັຈຈະໂຍ

     ປຸຣິມາ ປຸຣິມາ ອະກຸສະລາ ທັມມາ ປັຈສິມານັງ ປັຈສິມານັງ ອັພພະຍາກະຕານັງ ທັມມານັງ ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ  ປັຈຈະໂຍ

     ປຸຣິມາ ປຸຣິມາ ອັພະຍາກະຕາ ທັມມາ ປັຈສິທານັງ ປັຈສິມານັງ ອັພພະຍາກະຕານັງ ທັມມານັງ ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ  ປັຈຈະໂຍ

     ປຸຣິມາ ປຸຣິມາ ອັພພະຍາກະຕາ ທັມມາ ປັຈສິທານັງ ປັຈສິມານັງ ອັພພະຍາກະຕານັງ ທັມມານັງ ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ  ປັຈຈະໂຍ

     ປຸຣິມາ ປຸຣິມາ ອັພພະຍາກະຕາ ທັມມາ ປັຈສິທານັງ ປັຈສິມານັງ ກຸສະລານັງ ທັມມານັງ ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ  ປັຈຈະໂຍ

     ເຍສັງ ເຍສັງ ທັມມານັງ ອະນັນຕະຣາ ເຍ ເຍ ທັມມາ ເຕສັງ ເຕສັງ ທັມມານັງ ອະນັນຕະຣະປັຈຈະເຍນະ  ປັຈຈະໂຍ.

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ: