ທັມມະທັມໂມ » ສຽງສູດມົນ » ອະພິທັມມັດຖະສັງຄະຫະ

ອະພິທັມມັດຖະສັງຄະຫະ

24 ເດືອນກຸມພາ 2018
312   0

ອະພິທັມມັດຖະສັງຄະຫະ         

ນະ ໂມ ຕັສ ສາ ຣະ ຫັນ ຕັສ ສະ   ພະ ຄະ ວັນ ຕັສ ສະ ສັຕ ຖຸ ໂນ ສັມ ມາ
ສັມ ພຸທ ທັສ ສະ ມະ ຍັຕ ໂຖ  ໂລ ກະ ເຊຕ ທັສ ສະ ຕາ ທິ ໂນ
ນະ ໂມ ຕັສ ສາ ຣະ ຫັນ ຕັສ ສະ ພະ ຄະ ວັນ ຕັສ ສະ ຕາ ທິ ໂນ
ສັມ ມາ ສາ ມັງ ວະ ພຸທ ທັສ ສະ ທັມ ເມ ວິ ພັຊ ຊະ ວາ ທິ ໂນ
ນະ ໂມ ຕັສ ເສ ວະ ທັມ ມັສ ສະ ນິຍ ຍາ ນິ ກັສ ສະ ວັຕ ຕະ ໂຕ
ປະ ເພ ທາ ນະ ວະ ວີ ທັສ ສະ ສຸ ອາກ ຂາ ຕັສ ສະ ສັຈ ຈະ ໂຕ
ນະ ໂມ ອະ ຣິ ສັງ ຄັສ ສະ ສັກ ຂິ ພູ ຕັສ ສະ ຖຸ ໂນ
ກິ ເລ ສາ ນຸ ສະ ເຍ ສັພ ເພ ປະ ຫາ ນະ ປະ ຕິ ປັຕ ຕິ ຍາ
ມະ ຍັງ ພຸທ ທັນ ຈະ ທັມ ມັນ ຈະ ສັງ ຄັນ ຈະ ສະ ຣະ ນັງ ຄະ ໂຕ
ສັຈ ຈະ ກິ ຣິ ຍັງ ກະ ຣິສ ສາ ມະ ອາ ທິສ ສະ ຣະ ຕະ ນັຕ ຕະ ຍັງ.

 

ກົດເລີຍມີຄິບສຽງພ້ອມ click

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/M3qBLBPhNH4″ frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ: